Aktualne tendencje w używaniu substancji psychoaktywnych w Europie

Z tegorocznego raportu przygotowanego przez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii wynika, iż najczęściej używanym narkotykiem w Unii Europejskiej wciąż jest marihuana, mimo że jej konsumpcja stopniowo spada. Rośnie natomiast popularność kokainy i heroiny, czyli tych narkotyków, które stanowią podstawowe źródło problemów.
 

 

 

 

 
Jak podaje raport, około 13 milionów Europejczyków w wieku 15-64 lata przynajmniej raz w życiu próbowało kokainy. Ponad połowę z nich - 7,5 mln stanowią ludzie młodzi, którzy nie ukończyli 34 roku życia. To właśnie w tej grupie występuje największy wzrost trendu używania kokainy. 3 miliony młodych osób przyznało się do używania kokainy w ciągu ostatniego roku, zamiast tracących popularność ecstasy czy amfetaminy.

 

 

 

 


Największą popularnością kokaina cieszy się w Danii, Hiszpanii, Irlandii, we Włoszech i w Wielkiej Brytanii, gdzie używa jej 3-5,5% ogółu ludności, a kiedykolwiek spróbował jej co dziesiąty młody człowiek.

 

 

 

 

Polska zalicza się do krajów o najniższym odsetku użytkowników kokainy - przynajmniej raz sięgnęło po nią 1,1% osób w wieku 15-24 lat.


 

 

 

 

 W raporcie odnotowano "koniec tendencji spadkowej" w przypadku komsumpcji heroiny. Wskaźniki dotyczące tendencji w zakresie używania opiatów, czyli liczba nowych zgłoszeń na leczenie, zgony czy konfiskaty, nadal świadczy o ty, że skala problemu jest poważna.


 

 

 

 

1,2-1,5 mln mieszkańców Unii Europejskiej i Norwegii to konsumenci opiatów, głównie heroiny. Niepokojąca jest rosnąca liczba zgonów wywołanych narkotykami, przy czym 85% przypadków dotyczy właśnie opiatów.
 

 

 
Jak donosi raport, konopie indyjskie pozostają dziś najbardziej powszechnie konsumowaną nielegalną substancją psychoaktywną w UE. Liczbę ich użytkowników w ostatnim roku szacuje się na około 22,5 miliony, co oznacza spadek popularności tego narkotyku - zwłaszcza wśród młodzieży, także w Polsce. Spadek komsumpcji marihuany dotyczy jednak przede wszystkim jednokrotnego lub sporadycznego spożycia.
 

 

 

 

 

Przynajmniej jednorazowy, bezpośredni kontakt z marihuaną miał co trzeci Europejczyk w wieku 15-34 lat. Około 2,5% wszystkich młodych Europejczyków, czyli około 3 mln osób używa konopi indyjskich na co dzień. Marihuana jest drugim po heroinie najczęściej podawanym powodem zgłoszenia się narkomanów na terapię odwykową. 

 

 

 Autorzy raportu zwrócili także uwagę na dużą skalę rozpowszechnienia syntetycznych narkotyków nowej generacji, sprzedawanych m.in. za pośrednictwem internetu, a także na "dopalacze", czyli substancje psychoaktywne o różnym składzie, adresowane głównie do młodzieży. Zdaniem specjalistów ich szkodliwość dla zdrowia jest często niedoceniana. Substancje pojawiające się na rynku są bardzo różnorodne - od narkotyków tradycyjnie stosowanych w pewnych częściach świata aż po eksperymentalne substancje chemiczne, syntetyzowane w laboratoriach bez testowania na ludziach. 

 

 

 W raporcie zwrócono także uwagę na niebezpieczne zjawisko jednoczesnego korzystania z różnych używek, legalnych i nielegalnych. Jak sie okazuje, 20% uczniów w wieku 15-16 lat łączy alkohol z papierosami, 6% - marihuanę z alkoholem lub papierosami, a 1% - z innymi, "twardymi" narkotykami.
 

 

 

 

 

 Stosowane przez młodzież niebezpieczne praktyki utrwalają się w późniejszym wieku - według raportu w grupie 15-34-latków prawdopodobieństwo sięgnięcia po marihuanę jest 2-6 razy większe wśród osób spożywających alkohol w dużych ilościach, niż wśród ogółu populacji. W odniesieniu do kokainy ryzyko to rośnie 2-9 razy. Jest to tym bardziej niepokojące, że 43% młodzieży szkolnej przyznało się do "okazjonalnego" upijania się w ciągu ostatniego miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

Raporty Europejskiego Centrum Monitoringu Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA – European Monitoring Center for Drug and Addiction) zawierają zestawy danych i analiz dotyczących skali narkomanii. Do jego zadań należy stałe monitorowanie rozmiarów i tendencji używania narkotyków w Europie, szczególnie wśród młodzieży, przygotowywanie corocznych raportów oraz współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problemem narkotyków w celu opracowania kilkuletnich programów walki z produkcją i dystrybucją narkotyków.

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.