Założenia 51 Komisji ds. Narkotyków Narodów Zjednoczonych

W dniach 11 - 12 marca 2009 roku w Wiedniu odbyło się posiedzenie 51 Komisji ds. Narkotyków Narodów Zjednoczonych. Tematyka poruszana na obradach obejmowała przeciwdziałania podaży narkotyków oraz zapobiegania skutkom nowych trendów i wzorów odurzania się.

 

 

 


Spotkanie miało także na celu podsumowanie postępów, jakie zostały poczynione od 1998 roku kiedy to, podczas XX Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych wspólnota międzynarodowa przyjęła Deklarację Polityczną poświeconą redukcji podaży i popytu na narkotyki.
 

 

 


Polskie stanowisko reprezentowali Adam Fronczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotr Jabłoński, Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomani.
 

 

 


Minister w swoim wystąpieniu przedstawił główne czynniki w zakresie redukcji problemu narkotyków, z punktu widzenia Polski, ale też innych krajów. Zaliczył do nich:

 

 

 


- zintegrowane, zbalansowane podejście uwzględniające zarówno działania z zakresu redukcji podaży jak i popytu na narkotyki szczególnie wśród młodzieży


- proporcjonalne stosowanie prawa i poszanowanie dla praw człowieka


- profilaktykę w zakresie HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby oraz innych chorób przenoszonych poprzez krew


- rozwijanie i implementacja innowacyjnych metod terapii antynarkotykowej


- upowszechnianie i implementację zasad z zakresu ograniczania szkód


- ograniczanie dostępu do nielegalnych narkotyków z jednoczesnym umożliwieniem dostępu do narkotyków używanych w celach leczniczych jako leki ograniczające ból


- rozwijanie programów z zakresu rehabilitacji i reintegracji społecznej oraz programów wczesnej interwencji zwłaszcza dla młodzieży i grup wysokiego ryzyka


- zwiększanie inwestycji w badania i ewaluację polityk antynarkotykowych


- rozwijanie współpracy w zakresie ograniczania podaży i popytu, zarówno na poziome regionalnym jak i międzynarodowym


- włączanie społeczeństwa obywatelskiego a zwłaszcza organizacji pozarządowych w proces ograniczania zjawiska narkotyków i narkomanii

 

 Minister zwrócił też uwagę na fakt, iż w Polsce na przestrzeni ostatnich lat zaszły istotne, pozytywne zmiany dotyczące problemu narkotyków i narkomanii.  W konsumpcji środków psychoaktywnych powstrzymany został trend wzrostowy, uległa ona ograniczeniu.  Nie zwiększa sie także odsetek dożylnych użytkowników narkotyków, a jeśli chodzi o ilość zachorowań na choroby zakaźne związane z ich używaniem - zauważalny jest trend spadkowy.  Spadła ponadto ilość zgonów powodowanych przez narkotyki, a działania z zakresu redukcji szkód realizowane są w co raz szerszym zakresie. Dodatkowo wprowadzono rozwiązania prawne, dzięki którym poddanie się leczeniu stanowić może alternatywę wobec karania za używanie narkotyków.
Kontrolą objęto też uprawy maku, eliminując niemalże całkowicie produkcję tzw. kompotu.


   

 


Mimo działań podejmowanych przez wspólnotę międzynarodową na przełomie ostatnich 10 lat, zagrożenie powodowane przez narkotyki nie zmalało. Dlatego też niezbędne jest dalsze pogłębianie współpracy na poziomie międzypaństwowym, poszukiwanie nowych metod zwalczania nielegalnego przemytu narkotyków czy monitoring nowych trendów w zakresie używania narkotyków. Wskazane jest także stosowanie metod z zakresu ograniczania szkód służących celom promocji społeczeństwa wolnego od narkotyków, opracowanie instrumentów ograniczających konsumpcję i ułatwiających kontrolę legalnych substancji psychoaktywnych będących równie niebezpiecznymi jak substancje nielegalne oraz rozwijanie współpracy ze społeczeństwem obywatelskim w procesie redukcji problemu narkotyków i narkomanii.

 

 Polscy przedstawiciele zwrócili także uwagę na zagrożenia, ale i też korzyści jakie wiążą się z powszechnym dostępem do Internetu. Medium to często bywa wykorzystywane do propagowania nielegalnych substancji i ułatwia obrót nimi. Skuteczną metodą walki z tym nowym zjawiskiem może być zacieśnianie współpracy międzypaństwowej i międzyinstytucjonalnej. Abstrachując od zagrożeń powodowanych przez internet, może on być także narzędziem do rozpowszechniania rzetelnych i udokumentowanych informacji na temat zagrożeń powodowanych przez narkotyki.

 

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.