Szukaj
ok
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Dyskretna przesyłka
Polecane książki
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi produktami.
Marian Łakomski Pomóż uzależnionym! Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców.

Pomóż uzależnionym! Integralny program profilaktyczny w szkole.

Marian Łakomski

Cena: 19,80 PLN
z VAT


Komentarz autora:(...)Głównym motywem podjęcia niniejszej pracy jest niepokój wychowawczy w obliczu wielkości zagrożeń i szkód alkoholowych wśród dzieci i młodzieży. (...)Celem niniejszej publikacji jest opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Taki program będzie nie tylko przekazywał informacje o substancjach uzależniających i uczył kompetentnych zachowań wobec własnych emocji, lecz także kształtował u wychowanków dojrzałe postawy wobec siebie i świata zewnętrznego.Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania w rzeźwości jest całościowe i realistyczne rozumienie wychowanka i jego sytuacji egzystencjalnej. Tego typu spojrzenie na wychowanka oznacza, że jego ewentualne problemy z alkoholem lub zdolność do zachowania abstynencji wynikają nie ze skłonności biologicznych czy emocjonalnych, ale przede wszystkim są uwarunkowane jakością jego więzi międzyosobowych i jego dojrzałością etyczną. W tej perspektywie profilaktyka uzależnień polega nie tylko na promowaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, lecz także, a nawet przede wszystkim na poprawianiu jakości więzi międzyosobowych oraz pogłębianiu etycznej wrażliwości wychowanka i jego najbliższego środowiska: rodzinnego, rówieśniczego, szkolnego i społeczno - kulturowego. Skuteczna profilaktyka polega bowiem na takim wychowaniu, które pozwala na odróżnienie tego, co rozwija, od tego, co deprecjonuje, aby budować umiejętność kierowania własnym życiem w sposób świadomy i odpowiedzialny.Praca składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy ukazuje naturę uzależnień oraz przyczyny i skutki inicjacji w wieku szkolnym. Rozdział drugi podaje przyczyny małej skuteczności dotychczas stosowanych programów profilaktycznych. Rozdział trzeci przedstawia personalistyczną koncepcję człowieka jako podstawę w opracowaniu integralnego programu profilaktycznego, którego stosowanie stwarza skuteczniejszą niż dotąd ochronę dzieci i młodzieży przed uzależnieniami. Rozdział czwarty dotyczy funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego i przedstawia metodę komunikacji bez przemocy i jej aplikacje praktyczne. Rozdział piąty zawiera zasady współpracy rodziny i szkoły oraz różnych instytucji wspierających szkołę i rodzinę w realizacji integralnego programu. W rozdziale ostatnim przedstawiony jest projekt integralnego programu profilaktycznego, metody i formy pracy oraz spodziewane osiągnięcia na różnych etapach edukacji.Komentarz wydawcy:Jest to już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: „Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców”. Program został poszerzony oraz uzupełniony.Celem prezentowanej publikacji było opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Program ten nie tylko przekazuje informacje o substancjach uzależniających i uczy konkretnych zachowań wobec własnych emocji, lecz także przedstawia sposoby kształtowania u wychowanków dojrzałych postaw wobec siebie i świata zewnętrznego. Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania

w trzeźwości było całościowe i realistyczne zrozumienie wychowanka i jego sytuacji egzystencjalnej.W książce zamieszczono gotowy projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły.Publikacja ta jest przeznaczona w szczególny sposób dla nauczycieli i wychowawców, ale także rodziców, którzy nie mają profesjonalnego przygotowania w zakresie profilaktyki uzależnień, a którzy mogą pomagać innym, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, w ochronie ich zagrożonej wolności.Spis treści:WstępRozdział 1
Problemy alkoholowe w wieku dorastania oraz ich przyczyny1. Charakterystyka uzależnienia alkoholowego2. Uwarunkowania inicjacji alkoholowej dzieci w wieku szkolnym3. Skutki uzależnienia alkoholowego w wieku szkolnymRozdział 2
Przyczyny małej skuteczności obecnie stosowanych programów profilaktycznych1. Kryterium zewnętrzne oceny programów profilaktycznych2. Kryterium wewnętrzne oceny programów profilaktycznychRozdział 3Założenia teoretyczne integralnego programu profilaktyki uzależnienia alkoholowego1. Personalistyczna koncepcja człowieka jako punkt wyjścia integralnego programu profilaktycznego2. Elementy informacyjne integralnego programu profilaktycznego2.1 Informacje dotyczące ciała człowieka2.2 Informacje dotyczące funkcjonowania psychiki2.3 Informacje dotyczące rozwoju moralnego2.4 Informacje dotyczące podstawowych elementów duchowości w człowieku2.5 Informacje dotyczące relacji interpersonalnych2.6 Informacje dotyczące prawidłowej komunikacji3. Elementy formacyjne programu3.1 Motywacja wychowanków3.2 Kształtowanie dojrzałych postaw dzieci w wieku szkolnymRozdział 4Znaczenie komunikacji w profilaktyce uzależnień1. Społeczeństwo informacyjne a komunikacja międzyludzka2. Komunikacja bez przemocy2.1 Aplikacje praktyczneRozdział 5Współpraca szkoły i rodziny w realizacji integralnego programu profilaktycznego1. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości1.1 Formowanie dojrzałości w sferze psychofizycznej1.2 Formowanie dojrzałości moralnej i duchowej1.3 Środowisko rodzinne a nabywanie kompetencji interpersonalnych2. Formy współpracy rodziny i szkoły3. Współpraca instytucji wspomagających szkołę i rodzinę w realizacji programu profilaktycznego3.1 Samorządy lokalne3.2 Kościół3.3 Służba zdrowia3.4 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne3.5 Ruchy samopomocowe3.6 Ośrodki pomocy społecznej3.7 Prokuratura, policja, sądy rodzinne3.8 Mass mediaRozdział 6
Projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły


Zakończenie

Bibliografia


Data wyd.: 2007

Wydawca: Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Ilość stron: 156Rozmiar ( szerokość / wysokość ): 145 / 205 cm

Copyright © 2008-2020 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.