Szukaj
ok
Koszyk
Brak produktów w koszyku.
Dyskretna przesyłka
Polecane książki
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi produktami.

Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu

Andrzej Margasiński

Nowość
Bestseller

Cena: 36,90 PLN
z VAT


Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Mellibrudy:

 
Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone współuzależnieniu i DDA. Rozważania autora konfrontują rozpowszechnione i często stosowane do celów edukacyjnych charakterystyki tych zjawisk z wynikami badań empirycznych (...). Interesujące i trafne wydają się sugestie autora podkreślające zasadność traktowania współuzależnienia przede wszystkim jako specyficznej i dysfunkcjonalnej adaptacji do patologicz­nych relacji lub sytuacji rodzinnych oraz rozpoznawania różnic indywidualnych wśród osób współuzależnionych (...). W udokumentowany empirycznie sposób autor podważa nadal popularne w Polsce przekonania utożsamiające DDA z jakimś specyficznie wyodrębnionym zaburzeniem emocjonalnym (...). Wyniki badań wskazują na zmiany w funkcjonowaniu rodzin alkoholowych, które pojawiły się po rozpoczęciu terapii odwykowej przez mężów.


Spis treści:WSTĘP 1. ETIOLOGIA I FAZY UZALEŻNIENIA ALKOHOLOWEGO 1.1. Alkoholizm jako choroba w modelu Jellinka1.2. Współczesne typologie i diagnostyka1.3. Przegląd wybranych koncepcji etiologicznych1.4. Integrujący model uzależnienia Mellibrudy 2. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE TEORII SYSTEMÓW 2.1. Zasada całości2.2. Sprzężenia zwrotne, homeostaza, ekwifinalizm2.3. Granice, podsystemy, przymierza, koalicje, triangulacje2.4. Organizacja, morfostaza, morfogeneza 3. RODZINY ALKOHOLOWE W MODELU STEINGLASSA 3.1. Homeostaza rodziny3.2. Głębokie struktury regulacyjne3.2.1. Temperament rodziny3.2.2. Tożsamość rodziny3.3. Obserwowalne zachowania regulacyjne3.3.1. Rutynowe czynności rodziny3.3.2. Rytuały rodzinne3.3.3. Krótkoterminowe rozwiązywanie problemów3.4. Rodziny alkoholowe na tle rodzin normatywnych3.4.1. Faza wczesna: ustanawianie granic i kształtowanie tożsamości3.4.1.1. Rodziny normatywne3.4.1.2. Rodziny z problemem alkoholowym3.4.2. Faza środkowa: zaangażowanie i stabilność3.4.2.1. Rodziny normatywne3.4.2.2. Rodziny z problemem alkoholowym3.4.3. Faza późna: wyjaśnienie i dziedzictwo3.4.3.1. Rozwój rodziny normatywnej3.4.3.2. Rodziny z problemem alkoholowym 4. MODELE RÓL RODZINNYCH 4.1. Model ról rodzinnych Wegscheider-Cruse4.1.1. Koncepcja jednostki i rodziny4.1.2. Reguły rodzinne4.1.3. Rodziny alkoholowe4.1.4. Role psychologiczne jako forma adaptacji do życia w rodzinie alkoholowej4.1.4.1. Wspólnik4.1.4.2. Bohater4.1.4.3. Kozioł ofiarny4.1.4.4. Zagubione dziecko4.1.4.5. Maskotka4.2. Role dziecięce w ujęciu Claudii Black4.3. System alkoholowy u Ursuli Lambrou4.3.1. Zaprzeczanie4.3.2. Brak zaufania4.3.3. Zamrożone uczucia4.3.4. Brak poczucia własnej wartości 5. WSPÓŁUZALEŻNIENIE 5.1. Współuzależnienie a klasyfikacje ICD-10 i DSM-IV5.2. Przegląd stanowisk wywodzących się z doświadczeń terapeutycznych5.2.1. Model psychopatologiczny – współuzależnienie jako choroba5.2.2. Model zaburzeń osobowościowych5.2.3. Model adaptacyjny – współuzależnienie jako reakcja na stres5.3. Krytyka i ograniczenia opisów teoretycznych5.3.1. Krytyka z powodu nieprecyzyjności pojęcia5.3.2. Krytyka z pozycji feministycznych5.3.3. Krytyka z pozycji porównań międzykulturowych5.4. Wyniki badań empirycznych5.5. Współuzależnienie w kontekście teorii systemów rodzinnych Bowena5.6. Kierunki dalszych poszukiwań 6. DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW 6.1. Narodziny i rozwój koncepcji6.2. Krytyka koncepcji – efekt Barnuma?6.3. DDA w innych badaniach empirycznych6.4. Ograniczenia badań i kierunki dalszych poszukiwań 7. SPECYFIKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO 7.1. Droga do trzeźwości w samopomocowym ruchu Anonimowych Alkoholików7.2. Model Minnesota7.3. Integracyjna terapia uzależnień Mellibrudy 8. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 8.1. Problemy badawcze i hipotezy8.2. Opis zastosowanych metod i narzędzi badawczych8.2.1. Skale Oceny Spójności i Elastyczności – FACES IV D.H. Olsona8.2.1.1. Model Kołowy jako podstawa teoretyczna narzędzi badawczych – rys historyczny8.2.1.2. Założenia teoretyczne aktualnej wersji Modelu8.2.1.3. Charakterystyka kwestionariusza FACES IV8.2.2. Skala Komunikacji Rodzinnej8.2.3. Skala Zadowolenia z Życia Rodzinnego8.2.4. Rysunek Rodziny8.2.5. Schematyczny Rysunek Rodziny8.2.6. Kwestionariusz Problematyki Rodzinnej8.3. Sposób przeprowadzenia badań 9. WYNIKI BADAŃ 9.1. Charakterystyka badanych rodzin9.2. Badane rodziny alkoholowe przed rozpoczęciem leczeniaw świetle zmiennych Modelu Kołowego i FACES IV9.3. Charakterystyka badanych rodzin alkoholowych po rozpoczęciu leczenia przez uzależnionego w świetle zmiennych Modelu Kołowego i FACES IV9.4. Rezultaty metod projekcyjnych9.4.1.Wyniki Rysunku Rodziny9.4.1.1. Obraz rodziny u dorosłych9.4.1.2. Obraz rodziny u dzieci9.4.2. Wyniki Schematycznego Rysunku Rodziny9.4.2.1. Relacje mąż – żona9.4.2.1. Relacje rodzice – dzieci 10. PODSUMOWANIE – CHARAKTERYSTYKA RODZIN ALKOHOLOWYCH PRZED I PO ROZPOCZĘCIU LECZENIA 10.1. Główne cechy uzależnionych ojców10.2. Charakterystyka żon10.3. Sytuacja dzieci w badanych rodzinach10.4. Poziomy spójności badanych rodzin10.5. Poziomy elastyczności badanych rodzin10.6. Jakość komunikacji i zadowolenia z życia rodzinnego w badanych systemach WNIOSKI SPIS LITERATURY ANEKS Załącznik 1. Instrukcja do Schematycznego Rysunku RodzinyZałącznik 2. Kwestionariusz Problematyki RodzinnejZałącznik 3. Tygodniowy rozkład zajęć w WOTUW StanominoZałącznik 4. Podstawowe założenia programu terapii w OTU Stare Juchy INDEKS NAZWISK SUMMARY

Data wyd.: 2010

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Impuls

Ilość stron: 304Rozmiar ( szerokość / wysokość ): 16 / 23.5 cm

Copyright © 2008-2010 Narkotyki.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kliknij tutaj aby skontaktować się z administratorem.
Autoagresja